Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Performansının Güçlendirilmesi Projesi (ESPrIT)

“Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı  Uzmanlık ve Bilimsel Performansının Güçlendirilmesi”, “Strengthening the Occupational Health Expertise and Scientific Performance of Public Health Institution  of Turkey (ESPrİT)” projesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olup, proje ortakları Hollanda VUmc Üniversitesi, TNO Bilimsel  Araştırmalar Kurumu ve Belçika Gent Üniversitesidir. Proje Horizon 2020 Programı kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonu desteği ile Twinning projesi olarak gerçekleştirilmektedir.

Proje, yapılan değerlendirmede 15 üzerinden 14 skorla, 540 proje içinde 20 nci olmuş ve ülkemizden verilen ve destek almaya hak kazanan tek proje olmuştur.

BDK, bilimsel ve teknik konularda projenin planlaması, yürütülmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur. Bilimsel Danışma Kurulu, özellikle 4. İş Paketi ve diğer iş paketlerindeki araştırma ve yayın programının kalitesi, sağlamlığı ile bilimsel ve mesleki geçerliliğini sağlamaktadır. Bilimsel Danışma Kurulu biri telekonferans, biri yüzyüze olmak üzere yılda iki defa ve gerekli durumlarda toplanmaktadır.

THSK, TNO, VU / VUmc, UGent bu görev kapsamında Etik Danışma Kurulu olarak görev almaktadır. Etik Danışma Kurulu,  konsorsiyumdan 2 hekim (Hollanda'dan 1, Belçika'dan 1), 1 bilgi uzmanı, 1 iletişim teknolojileri uzmanı, 1 hukuk uzmanı ve 1 Etik Yöneticisinden (EY) oluşmaktadır.  Bu kapsamda projedeki THSK personeli etik davranışın konusunda eğitim alacak, ESPrIT Projesinin konusuna ilişkin mevzuata aşina olacak ve projenin güvenlik politikası tüm katılımcı ortaklara iletilmektedir. Bu güvenlik politikası Etik Danışma Kurulu tarafından izlenecektir. EDK yılda bir defa yüzyüze ve gerekli durumlarda toplanmaktadır.

Proje Koordinatörü (PK) başkanlığı altındaki Genel Kurul (GK), projenin karar verici organıdır ve her konsorsiyum ortağından birer temsilcinin katılımıyla oluşur. GK, yılda üç kez, iki defa telekonferansla, bir defa da yüzyüze ve gerekli durumlarda toplanmaktadır.

Her bir ortağın iki temsilcilerinden oluşmakta olup, THSK’nun sorumlu ortak olarak bir koltuğu bulunmaktadır. Projenin tüm teknik, mali, hukuki, idari, etik, koordinasyon, yaygınlaştırma ve iletişim konularından genel sorumludur. PMT tarafından ele alınacak konuların Genel Kurul’da belirlenmetedir. PYE’nde Proje Koorinatörü (PK), İletişim Yöneticisi (İY), Kalite Yöneticisi (KY), Bilimsel & Teknik Yönetici (BTY), Etik Yöneticisi (EY) yer almaktadır.

Yönetim Komitesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Teftiş Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), sosyal ortaklar, meslek örgütleri, meslek hastalıkları hastaneleri, vb. gibi kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite, ESPRIT’in iş sağlığı ve hastalıkları alanında geniş ölçekli bir yayılım sağlaması ve referans haline gelmesini sağlamak için tavsiyeler vermektedir. YK üyeleri, yılda bir kez yüzyüze toplanmaktadır.